20400910_1486846664687110_814577162_n.jpg  

 

 ——摘自《處世必讀嘉言集》

 

    修行的成功,須從大悲心中入手。而悲田應以布施為首。

 

 《佛說像法決疑經》佛說:我念成佛皆因曠劫行檀布施,救濟貧窮困厄眾生。十方諸佛亦從布施而得成佛。

 

 佛陀接著說:譬如有人雙足俱折,意欲遠步不能得去。雖行五波羅蜜經恒沙劫,若不布施不能得到涅槃彼岸。

 

 在此,經中以說明了用大悲心,布施孤寡,貧窮,惡病(病情非常嚴重)等眾生的重要性。若無布施以培養出世間大悲心,就是禪定力深都難以修成。

 

 佛陀指出五種布施快速得到福果和改造成好命運:

 

 一、布施孤寡。

 二、布施貧窮。

 三、布施惡病人。

 四、修治己壞塔寺,擁護道場。

 五、修治己壞佛菩薩像,讓更多的人修學佛法。

 

 這就是《華嚴經》所說的:忘失菩提心,修諸善法,是名魔業。因為菩薩於諸苦眾生,絕不放棄救渡施濟。

 

 於是,在這樣的悲切愍念布施眾苦心下,修諸一切法門,自然易成得多。

 

 不少人都希望自己修行有成,修福能速得福,修慧能速得慧。修好相能速得容貌莊嚴。修淨土能速成就。其實,若能法門正確,得到福慧相等是沒問題的。

 

 可知修行,慈悲喜捨心應懂得不可缺少,精勤常行經行,內心清淨,一心在道,放下貪欲的心。有時在不知不覺實修過程,或念佛,或打坐,或誦經中突然開悟,入於一心不亂禪定中,是有可能的。

 

 故在於能悉聽領悟佛的話,如經法而修。外行布施世間苦人,可以財物,妙法,心靈慰籍同時而施。

 

 內於自身不放逸身心,念茲在茲,令心不散亂,歸於一心之中。

 

 這樣,我們能得快速成就,如佛所說而得成佛,願此法門,使我們得大福慧,入於大悲陀羅尼門。

 

 

  

創作者介紹
創作者 札西達吉 的頭像
札西達吉

普陀拉虹光世界

札西達吉 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()